چکیدۀ مقالات

دانش‌پژوهان عزیز توجه فرمایند؛

 

فرمت فایل چکیدۀ مقالات, مطابق با قالب مقالات ارسالی بوده

و تعداد صفحات آن نیز بین 1 تا 3 صفحه می‌باشد.