منصوب شدن سرکار خانم دکتر علمداری به عنوان رئیس پارلمان مشورتی زنان رشتخوار و عضو هیات رئیسه پارلمان مشورتی زنان استان خراسان رضوی

سرکار خانم دکتر علمداری هفته ی گذشته طی برگزاری جلسات پارلمان مشورتی، به عنوان رئیس پارلمان مشورتی زنان رشتخوار و عضو هیات رئیسه پارلمان مشورتی زنان استان خراسان رضوی و همچنین عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی پارلمان مشورتی زنان استان خراسان رضوی انتخاب شدند. امید است حضور ایشان در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و ولایت مدار با کوله بار گرانی از تجربه ، نوید بخش نشاط، پیشرفت و تحرک بیش از پیش جامعه ی زنان مسلمان گردد.