برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه پارلمان مشورتی زنان خراسان رضوی

درنخستین جلسه هیات رئیسه پارلمان مشورتی زنان خراسان رضوی براساس رأی خانمها  محبی رئیس،طیرانی نائب رئیس اول،درسنی نائب رئیس دوم، حسینی دبیراول، علمداري دبیردوم و هاشم آبادی بعنوان سخنگو انتخاب شدند.