افتتاحیه پروژه بیرجند با حضور رئیس جمهور دکتر روحانی و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت