در روز جهانی کارگر،از کارگران نمونه پروژه رشتخوار تقدیر شد