1. گروه صنعتی امید نور
  2. مؤسسۀ خیریه امید نور مهدی منجی (عج)
  3. مؤسسۀ فرهنگی امید نور مهدی (عج)
  4. شرکت نوین فولاد  سیاه کوه
  5. شرکت بین المللی مهندسی و توسعه امیدنور
  6. شرکت فنی مهندسی  فولاد قائم امید نور