مدیر مالی - شرکت فنی مهندسی امید نور  (مشهد)

مدیر فنی - شرکت فنی مندسی امید نور (مشهد)

مدیر پروژه -شرکت فنی مهندسی امید نور (رشتخوار)