آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقالات: 1 دی ماه 1398

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 20 دی ماه 1398

اعلام نتایج داوری مقالات و همایش: 1 اسفند ماه 1398

ستاد برگزاری مراسمات ملی-مذهبی
افتتاحیه پروژه بیرجند با حضور رئیس جمهور دکتر روحانی و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت
در روز جهانی کارگر،از کارگران نمونه پروژه رشتخوار تقدیر شد